Aloitteet | Motioner

Onko mielessäsi asia, johon haluaisit vaikuttaa? Ota yhteyttä – rakennetaan parempaa Helsinkiä yhdessä.

Mirita Saxberg: Hyvä Helsinki Tehdään Yhdessä

Kaupunginvaltuustossa tekemäni aloitteet

2023: Talousarvioaloite – Mielenterveyden ensiapupisteet nuorille

Nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut voimakkaasti. Palvelutarjonta ei useinkaan vastaa nuorten tarpeita. Nuorilla on puutteelliset mahdollisuudet päästä oikea-aikaisen ja matalan kynnyksen avun piiriin. (Lähde: HUS).

Helsinkiläisessä lukiossa tapahtui tänä vuonna itsemurha, joka olisi todennäköisesti ollut ehkäistävissä oikea-aikaisella avunsaannilla. Useissa oppilaitoksessa ei ole käytännössä mahdollisuutta päästä kuraattorille tai koulupsykologille, eivätkä lakisääteiset hoitotakuuajat nykyisellään toteudu. Pelkästään ensikontaktin saaminen psykiatriseen sairaanhoitajaan sekä hoidon tarpeen arviointiin pääsy voi kestää jopa puolen vuoden ajan. Sotepe-uudistus ja koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään.

Mielenterveyshäiriöistä useat ilmaantuvat ensimmäistä kertaa nuoruusiässä. Tutkimusten mukaan jopa 30% nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. 12-17 -vuotiaiden nuorten psykiatristen sekä neurokognitiivisten häiriöiden diagnoosien määrä erikoissairaanhoidossa on lisääntynyt 50 prosentilla. Lisäksi nuorisopsykiatristen lähetteiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa viimeisten vuosien ajan. (Lähteet: Teva, Duodecim, THL)

Nuoret tarvitsevat apua mm. masennukseen, psykoottisiin häiriöihin, ahdistuneisuuteen, päihteiden käyttöön liittyviin mielenterveysongelmiin ja itsemurhien ehkäisyyn.

Ehdotan, että Helsinki perustaa terveysasemille nuorille suunnattuja päivystäviä mielenterveyden vastaanottopisteitä, joihin voi hakeutua heti ilman lähetettä ja matalalla kynnyksellä. Jos mielenterveyden ensiapuun hakeutuvaa nuorta ei voida hoitaa kaupungin ensiapupisteellä, järjestetään potilaalle mahdollisuus päästä psykiatrisen hoitajan tai terapeutin vastaanotolle ostopalveluna tai palvelusetelin avulla.

2023: Valtuustoaloite – Kaupungin julkisten roska-astioiden sijoittelu ja uudistaminen jätteiden lajittelua varten

Kaupunkilaisten käytössä olevat julkiset roska-astiat tulee uudistaa ja sijoitella siten, että ne vastaavat kaupunkilaisten tarpeita sekä jätelain määräyksiä.

Jätelaki velvoittaa erittelemään pakkausjätteen ja biojätteen heinäkuusta 2023 alkaen. Valtaosa nyt käytössä olevista roska-astioista on yksiaukkoisia, jolloin eri jätejakeiden lajittelu ei ole mahdollista.
Nykyisellään roska-astioiden sijoittelu kaupungin sisällä on epäsäännöllistä ja jotkin astiat ovat hyvin huonokuntoisia. Toisilta alueilta astiat puuttuvat lähes kokonaan.

Modernit roska-astiat ovat kaksi- tai useampiaukkoisia ja lisäksi niihin on mahdollista liittää osiot esimerkiksi koirankakkapusseille ja tupakan tumpeille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että kaupunkilaisten käytössä olevat julkiset roska-astiat uudistetaan vaiheittain eri jätejakeiden lajitteluun sopiviksi. Jäteastioiden sijoittelua on tarkistettava siten, että niitä on riittävästi jokaisessa kaupunginosassa.

2023: Valtuustoaloite – Painotetun opetuksen luokkien lisääminen lähikouluihin

Luokkamuotoinen painotettu opetus ei kuulu ainoastaan hyväosaisille, vaan jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus kehittää yksilöllisiä lahjakkuuksiaan. Esimerkiksi musiikki-, urheilu- ja kielipainotetun opetuksen luokkia on lisättävä lähikouluihin.
Peruskoululaisten on tärkeää kokea onnistumisen tunteita siinä aineessa, jossa on itse luontaisesti hyvä. Painotettu luokkamuotoinen opetus parantaa oppijoiden itsetuntoa, koulumotivaatiota ja oppimistuloksia.
Painotetun opetuksen lisääminen lähikouluihin eri puolille Helsinkiä olisi tehokas keino ehkäistä alueellista segregaatiota. Ei ole oikein, että perheet muuttavat pois koulutuksen tai tulotason perusteella katsoen vähäosaisemmilta alueilta, sillä lähikoulut ovat rauhattomia.
Painotettujen luokkien lisääminen etenkin näille alueille tarjoaisi uudenlaisia kehittymisen mahdollisuuksia myös eri taustoista tuleville lapsille ja nuorille. Jokainen on lahjakas jossakin aineessa, kun taidoille vain annetaan mahdollisuus kehittyä. Sosiaalinen ympäristö on eräs lapsen ja nuoren kasvun tärkeimmistä tekijöistä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on esitetty painotetun opetuksen luokkien alasajoa. Tarkoitus on vähentää sellaista eriarvoistumiskehitystä, jossa painotetulle luokalle soveltuvat lapset oppisivat yhdessä. Tämän on tutkittu lisäävän hyväosaisuuden kertymää, sillä painotetuille luokille päätyvät lahjakkaat ja keskiarvoa kunnianhimoisemmat oppijat.
Kustannusvaikutuksiltaan aloitteen toteuttaminen ei ole merkittävä, sillä painotettua opetusta voidaan järjestää kouluissa organisoimalla opetuksen sisältöjä uudelleen. Tätä ovat myös useat opettajat toivoneet.

Me allekirjoittaneet valtuutetut emme kannata painotusluokkien alasajoa. Päinvastoin, eri oppiainein painotettua luokkamuotoista opetusta on syytä lisätä lähikouluihin ympäri Helsinkiä, jotta voidaan käyttää painotettua opetusta osana alueellisen eriytymisen ehkäisyn työkalupakkia, tukea lasten ja nuorten oppimista sekä sosiaalisten taitojen kehitystä.

2022: Valtuustoaloite – Sähköautojen latausoperaattorin valinnan vapauttaminen

Helsingin on mahdollistettava useampia tapoja, joilla sähkö- ja hybridiautojen lataus toteutetaan. Mm. julkisissa tiloissa ja taloyhtiöissä on kasvava tarve lisätä latauspaikkoja nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hallitun ja turvallisen autojen latauksen yleisenä vaatimuksena on älykäs kuormanhallinnalla toimiva latauslaite. Tämä edellyttää, että laite toimii latauspalveluoperaattorin tarjoamalla alustalla (ns virran alusta).
Nyt Helsingissä on yleisesti käytössä yhden toimittajan, Liikennevirta Oy:n, latauspalveluoperaattori. Virran pääomistaja on Helsingin kaupungin yhtiö Helen. Ennalta valittua operaattoria ei ole tilan käyttäjän mahdollista valita tai vaihtaa, eli Virtaa käyttävä kiinteistö, kuten esim. kauppakeskus, toimitila tai taloyhtiö, on lukittu vain tämän latauspalveluoperaattorin palveluun ja sen hinnoitteluun.

Kaupungin omistamien toimijoiden lisäksi alalla on kuitenkin myös muita latauspalveluoperaattoreita, jotka voivat mahdollistaa laajemmin eri tarpeisiin sopivien latausratkaisujen toteuttamisen. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus valita kuhunkin tarpeeseen sopiva latauspalveluoperaattori, aivan samoin kuin matkapuhelimen käyttäjällä on vapaus valita omia tarpeitaan vastaava verkko-operaattori. Valinnan vapauden lisääminen voi parantaa myös kilpailua sekä markkinahintojen kehitystä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kaupungin edellyttävän, että myös Helen/Liikennevirta Oy:n latauspalveluissa ja latauslaitteissa on mahdollisuus vapaasti kilpailuttaa ja valita latauspalveluoperaattori.

27.04.2022 Valtuustoaloite – sote-palveluiden palvelusetelien arvon tarkistaminen

Sote-palveluiden palvelusetelien arvot laahaavat jäljessä kustannusten nousua. Palveluseteleitä käytetään mm. ikääntyneiden palveluasumiseen sekä terveyspalveluihin.
Jos palvelusetelien arvo on palvelusta asiakkaalle aiheutuneisiin kustannuksiin nähden riittämätön, haittaa se yhdenvertaisuuden toteutumista ja alan yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki tarkistaa sote-palveluiden palvelusetelien arvoa siten, että se vastaa yleisten kustannusten nousua.

27.04.2022 Valtuustoaloite – Herttoniemen metroaseman kunnostaminen

Herttoniemen metroaseman kautta kulkee päivittäin noin 35?000 helsinkiläistä ja määrä on kasvussa. Asemaa on suunniteltu kunnostettavan jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta näin ei ole tapahtunut. Nyt tilanne on huono. Hissit reistailevat, portaat toimivat riittämättömällä tavalla ja aseman ilmaistointiputkista vuotaa ruosteisia valumajälkiä seinille. Asema on karun näköinen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy kunnostamaan Herttoniemen metroasemaa viipymättä.

03.03.2021 Talousarvioaloite – Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi

Kotihoidontukea maksetaan perheelle, jossa on kotona hoidossa alle 3-vuotias lapsi. Tuki koostuu hoitorahasta, jonka määrä ilman lisiä on 342,95 euroa, sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinkilisästä. Helsinki-lisä poistettiin yli 1-vuotiaiden lasten perheiltä 1.6.2021. Tätä ennen perhe, jossa on alle 1,5- vuotias lapsi, sai kotihoidontukea yhteensä 606,95-790,48euroa kuukaudessa. Helsinki-lisän poistamisen seurauksena perheen tulot vähenevät 264 eurolla. Menetys on tuntuva etenkin perheille, joissa on vain yksi vanhempi, sillä lapsen hoitaminen kotona vaikeutuu taloudellisen toimeentulon takia.

Helsinki-lisän poisto lisää perheiden painetta laittaa lapsi päivähoitoon silloin, kun lapsi täyttää 1-vuotta. Yksivuotias lapsi on kuitenkin vielä pieni ja usein kotihoidossa. Normaalin kehityksen mukaan tämän ikäinen lapsi harjoittelee kävelemistä, tai ei kävele vielä ollenkaan. Lapsi on saattanut oppia sanomaan ensimmäisen sanansa. Lapsi ymmärtää aiempaa paremmin oman siteensä vanhempaansa ja siksi saattaa olla surullinen, kun on tästä erossa. Lapsi tarvitsee tiivistä hoitoa ja huomiota. Pienen lapsen kotihoito maksaa kaupungille vähemmän, kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen.
Ennen kesäkuuta 2021 Helsinki-lisän määrä oli portaistettu siten, että se oli suurempi 0-1,5 –
vuotiaille kuin 1,5-2-vuotiaille. Tämä iän mukaan portaistaminen oli perusteltua myös siitä syystä, että kehityksensä puolesta puolitoistavuotias lapsi on yksivuotiasta valmiimpi olemaan hoitopäivän ajan erossa vanhemmastaan. Puolitoistavuotias lapsi osaa myös jo ilmaista itseään, kävellä ja leikkiä hetken itsenäisesti ilman aikuisen syliä.
Kaupungin talouden ja lasten turvallisen kehityksen kannalta on hyvä, että Helsinki-lisä palautetaan sille tasolle, jolla se oli ennen 1.6.2021 kun perhe täyttää seuraavat kriteerit:
-perheessä on vain yksi vanhempi
-lapsi on alle 1,5-vuotias ja ei osallistu varhaiskasvatukseen.

Me allekirjoittaneet esitämme Helsinki-lisän maksamista yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle puolitoistavuotias lapsi, ja lasta hoitaa kotona lapsen vanhempi, vanhemman
tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja

31.03.2021 Valtuustoaloite – lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

23.06.2021 Valtuustoaloite – Kuplahalli Laajasalon liikuntapuistoon talviharjoittelua varten

13.10.2021 Valtuustoaloite – Stansvikinkallion metsän suojelu ja asemakaavan muutos

11.03.2020 Talousarvioaloite – julkisen liikenteen lippuetu varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

11.03.2020 Talousarvioaloite – yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus varhaiskasvatuksessa

17.06.2020 Valtuustoaloite – Lastenvalvojan toiminnan kehittäminen ja palvelun laadun parantaminen

13.06.2018 Valtuustoaloite – huumeiden tunnistus osaksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä

27.09.2017 Valtuustoaloite – harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää

Toivomusponnet | Hemställningsklämmar

Puheenvuorot valtuuston kokouksissa | Videoinspelningar från fullmäktiges sammanträdent

Politiikka, arvot ja ajatukset, Mirita Saxberg