Lisää resursseja perhepäivähoitoon

Tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa äänestetään ensi vuoden budjetista. Esitän talousarvioponnessani lisää resursseja alle 3-vuotiaiden lasten perhepäivähoidon tukemiseen.

Helsingin vuoden 2019 budjettia on voitu rakentaa hyvältä talouspohjalta

Vuonna 2018 Helsinki on kerännyt verotuloja odotettua enemmän, vaikka veroprosenttia laskettiin. Ensi vuonna työllisyystilanne paranee entisestään ja palkat nousevat. Siitä syystä kaupunki tulee ensi vuonna saamaan lähes kolme prosenttia suuremman verotuoton kuluvaan vuoteen verrattuna.

Yksityisen kulutuksen kasvu tulee jäämään nykyistä pienemmäksi inflaation takia. Helsinkiläiset tulevat siis saamaan enemmän palkkatuloja, mutta rahalla saa entistä vähemmän. Ensi vuoden talousarvioesityksessä valvotaan kaupunkilaisten etua erilaisin tukimuodoin ja ratkaisuin, jotta helsinkiläiset saavat maksamalleen kunnallisverolle vastinetta myös ensi vuonna.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa todetaan, että kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä. Järkevät investoinnit ovat elinehto. Kestävä talouskasvu on keino toteuttaa kestävää inhimillistä kasvua. Kaupungissa tärkeintä ovat kaupunkilaiset. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kunnallisten palvelujen kysynnän kasvamista. Kestävän kasvun kannalta keskeisimmässä asemassa ovat kuitenkin lapset.

Helsingin väkimäärä on kasvanut reilun prosentin vuosivauhtia yli kymmenen vuoden ajan. Sama tahti näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sen toimialan ”asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksinkertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun perusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa euroa annettua kehystä suurempi.”

Budjettiesitys jättää vielä toivomisen varaa kasvatuksen ja koulutuksen resursoimiseen

Eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen puuttuminen on kaupungin tärkein tehtävä. Eriarvoistumista vähentävät muun muassa budjetista löytyvät kaupunkiympäristön ja soten toimialojen ratkaisut – erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. On hienoa, että Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista ja tarjoaa kunnallista päivähoitoa osin maksutta. Ilahduttavaa, että myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisätään ja sitä suunnataan peruskoulujen lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Myös Sophie-Mannerheimin sairaalakoulu on vihdoin huomioitu ja varhaiskasvattajien palkkoihin varataan toivottuja korotuksia.

Kasvatuksessa kuitenkin rahaa tärkeämpi on rakkaus. Näin on etenkin pienten alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla, joiden tulevaisuuden oppimista ja persoonaa määrittävä perusturva ja minä-käsitys on herkimmässä kehitysvaiheessa. En ole tyytyväinen siitä, että kotihoidontuen kuntalisä poistetaan. Monet vanhemmat hoitavat mielellään alle kolmevuotiasta lastaan kotona ja tämä on kiistatta lapsen etu silloin, kun läheisen aikuisen on mahdollista tarjota lämpöä, rakkautta ja virikkeitä terveelle kasvulle. Totta on sekin, että tilastoidusti kotikasvatusta suosivat myös taloudellisesti ja koulutuksellisesti heikompiosaiset, jolloin lapsen kasvuympäristö kotona ei välttämättä ole yhtä laadukas, kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai perhepäivähoidossa.

Pidän silti tärkeänä, että myös ne vanhemmat, jotka tarjoavat lapselleen varhaiskasvatusta kotihoidossa tai kodinomaisessa perhepäivähoidossa, huomioidaan taloussuunnitelmassa. Nyt vanhemmat saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän, kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan. Perhepäivähoitoa kehitetään jatkuvasti kaupungin laatustandardien mukaiseksi. Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen on perhepäivähoitoa kalliimpaa. Kyse on ennen kaikkea periaatteesta: tukeeko kaupunki kodinomaista hoitoa muun hoitomuodon rinnalla, tai jopa sen yli? Mielestäni entistä useamman taaperon pitäisi voida nauttia päivistään kodinomaisessa hoitopaikassa.

Kannatan budjettiesityksen hyväksymistä

​Hyvästä talousarvioesityksestä huolimatta pidän tärkeänä, että etenkin varhaiskasvatukseen ohjataan riittävästi resursseja. Tästä syystä seuraava ponsiesitys:

Hyväksyessään esityksen talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen.

Lisäksi kannatan valtuutettu Petrus Pennasen hyvää esitystä Helsinki-apin resursoinnista ja Varaamo-palvelun kehittämisestä. Näin saataisi purettua byrokratiaa ja mahdollistettua kaupunkilaisten ja järjestöjen julkisten tilojen käyttö ”yhden luukun periaatteella” helposti mobissa mukana kulkevan järjestelmän kautta. Myöhemmin toivon, että vastaava kehitys ulottuu rakennusviraston lupapalveluihin ja yritysten käyttämiin kaupungin palveluihin.

Blogi on julkaistu alunperin IL ja Uusi Suomi blogipalstoilla 28.11.2018